سیم سازهای کلاسیک

سیم های گیتار اکوستیک  سیم ها یکی از اجزای مختلف گیتار هستن، که شاید بیشتر مورد توجه قرار میگیرند سیم سازهای کلاسیک در گیتار های آکوستیک فلزی هستند. جنس سیم ...