شناخت اجزای سه تار

سه تار در زمره سازهای زهی مضرابی مقید است . صدای این ساز در اثر برخورد مضراب و ارتعاش سیم ها و تولید بوسیله کاسه ، تشدید می شود . ...

اطلاعات مفید در ارتباط با ساز سه تار

بهترین سه تار

آشنایی با ساز سه تارسه تار از سازهای زهی و مضرابی موسیقی ایرانی است که با ناخن انگشت اشارهٔ دست راست نواخته می شود .سه‌تار پیشتر هم‌خانواده با سازهایی چون دوتار و تنبور بوده‌است ...