معرفی سازهای یونان باستان

اهمیت سازهای یونان باستان در تاریخ موسیقی یونان باستان، در شکل‌گیری و توسعه موسیقی نقش زیادی داشته است. یونانیان از گذشته‌های دور برای موسیقی ارزش زیادی قائل بودند. آن‌ها در ...