نی انبان چیست

آشنایی با نی انباننی انبان چیست ؟ یک ساز قدیمی و اصیل است که در کشورهای مختلف با ظاهری قدری متفاوت دیده می‌شود. این ساز نوعی هوا صداست با لوله‌های ...