بهترین نوازندگان بربط ایرانی

منصور نریمان اسکندر ابراهیمی زنجانی از نوازندگان بربط که بعدها نام هنری‌اش منصور نریمان شد در اسفند ۱۳۱۴ در مشهد به دنیا آمد. پدرش که خود سه تار، تار و ...