سازهای زهی

سازهای زهی به طور کلی به هر سازی که در آن از سیم و زه استفاده شده باشد اطلاق میشود . ساز های زهی (سیمی)  در حالت کلی به دو ...