معرفی ساز بینجو بلوچی

ساز بینجو چیست بینجو در اصل یک ساز بلوچی نیست و حدود پنجاه سال پیش از پاکستان به بلوچستان ایران مهاجرت کرده است.  اگرچه یک ساز زهی مضرابی مقید است، ...