معرفی اجزای اصلی سنتور

سنتورسنتور ساز زهی موسیقی ایرانی است. فرهنگ دهخدا سنتور را این گونه بازشناخته است : «از سازهای ایرانی به شکل ذوزنقه که دارای سیم های بسیاری است و با دو ...

خرک ساز

خرک ساز های زهیخرک تار:در تمامی سازهای زهی، خرک ساز وسیله انتقال صدا به روی صفحه و در نهایت جعبه رزونانس یا همان کاسه یا جعبه ساز است.سیم های ساز ...