اساتید و پیشکسوتان تار و سه تار

اساتید و پیشکسوتان تار و سه تار میرزا عبدالله فراهانی: (یکی از اساتید و پیشکسوتان تار و سه تار در دوران ناصرالدین شاه متولد ۱۲۲۲ است که در سال ۱۲۹۷ ...