اطلاعات مفید در ارتباط با ساز سه تار

بهترین سه تار

آشنایی با ساز سه تارسه تار از سازهای زهی و مضرابی موسیقی ایرانی است که با ناخن انگشت اشارهٔ دست راست نواخته می شود .سه‌تار پیشتر هم‌خانواده با سازهایی چون دوتار و تنبور بوده‌است ...