کلیفون چیست و چه کاربردی دارد؟

کلیفون چیست؟ کسانی که دارای سازهای با آرشه هستند، حتما با یک جسم کهربایی رنگ برخورد کرده اند و این جسم زرد رنگ را در بین وسایل سازشان دیده اند. ...